Wykaz dokumentów

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO OTWARCIA RACHUNKU BANKOWEGO

Załącznik 1

1. PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/);
 2. statut – akt założycielski;
 3. nominacje lub pełnomocnictwa dla osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

2. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA W KRAJU ZAGRANICZNYCH OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:

 1. dokumenty określające status prawny jednostki macierzystej (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego);
 2. zaświadczenie wydane przez Ministra właściwego d/s gospodarki o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw;
 3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru,

Dokumenty, wystawione w językach obcych, muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie dokumentów powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego języka polskiego.

3. SPÓŁDZIELNIE:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/);
 2. statut;
 3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

4. SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/);
 2. umowa spółki lub statut;
 3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

5. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI

 1. umowa spółki w formie aktu notarialnego;
 2. jednomyślna uchwała wspólników o powołaniu pełnomocnika jeżeli spółka nie posiada zarządu (art.161 ksh);
 3. kopia opłaconego wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym)1 (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

6. SPÓŁKA AKCYJNA W ORGANIZACJI

(może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji);

 • 1) akt notarialny o:
  • a) zawiązaniu spółki oraz
  • b) objęciu akcji, (może być przedłożony jeden akt notarialny o zawiązaniu spółki oraz objęciu akcji);
 • dokument świadczący o umocowaniu do działania w imieniu spółki (wszyscy założyciele, zarząd, pełnomocnik ustanowiony jednomyślną uchwałą założycieli – art. 323 ksh);
 • kopia opłaconego wniosku o wpis spółki do rejestru sądowego z potwierdzeniem złożenia go w Sądzie Rejestrowym*) (do czasu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego nie jest wymagana kopia wniosku o wpis).

7. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ WSPÓLNICY SPÓŁEK CYWILNYCH:

 1. zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl;
 2. umowa spółki z dowodem opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych – w przypadku spółki cywilnej;
 3. pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA WŁASNY RACHUNEK WYMAGAJĄCĄ ZEZWOLENIA LUB KONCESJI:

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie www.ceidg.gov.pl;
 2. zezwolenie lub koncesja na prowadzenie określonej działalności;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, KTÓRA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (M.IN. ROLNICY INDYWIDUALNI): dokonujący działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (art. 3 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),

 1. oświadczenie o prowadzeniu działalności rolniczej i sposobie rozliczania podatku VAT;
 2. aktualny nakaz płatniczy.

10. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ LEKARZE PROWADZĄCY PRAKTYKI LEKARSKIE:

 1. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ (od 01/01.1990 r. – po obowiązkowym przekształceniu z publicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzone przez ministra, centralny organ administracji rządowej,, jednostkę samorządu terytorialnego, przez państwową uczelnię medyczna lub uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna-badawczą w dziedzinie nauk medycznych, kościół lub związek wyznaniowy,, fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie, inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną;
  • a) aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru o ile podmiot podlega wpisowi, do takiego rejestru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • b) statut,
  • c) dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 2. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ INNE NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE:
  • a) wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez wojewodę lub ministra zdrowia,
  • b) statut,
  • c) dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

11. PODMIOTY ZAGRANICZNE - powstałe na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenie na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (jedn.tekst Dz.U. z 1989r. Nr 27, poz.148 z późn. zm.):

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. akty określające status prawny, jeżeli przedsiębiorstwo zorganizowane jest w formie spółki.

12. ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH:

 1. aktualny wyciąg z zagranicznego rejestru sądowego lub inny aktualny dokument urzędowy zawierający podstawowe dane o przedsiębiorcy zagranicznym, jego statusie prawnym, reprezentantach;
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu wpisu oddziału lub;
 3. aktualny wyciąg z rejestru przedstawicielstw o dokonaniu wpisu przedstawicielstwa prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 4. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

13. BANKI:

 1. zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego;
 2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 3. statut;
 4. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

14. FUNDACJE:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/) lub zezwolenie właściwego ministra – w przypadku przedstawicielstwa utworzonego przez fundacje zagraniczne;
 2. akt notarialny o ustanowieniu fundacji;
 3. statut fundacji;
 4. uchwała o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

15. STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI STOWARZYSZEŃ:

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/);
 2. statut stowarzyszenia;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

16. STOWARZYSZENIA ZWYKŁE: podpis powiadomienia właściwego organu nadzorującego o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego (zgodnie z Ustawą o stowarzyszeniach (jedn.tekst Dz.U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 148 z późn. zm.):

 1. jeżeli w ciągu 30 dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności, stowarzyszenie może rozpocząć swoją działalność; a zatem z przedłożonego odpisu powiadomienia powinien wynikać upływ odpowiedniego terminu);
 2. regulamin działalności;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

17. PARTIE POLITYCZNE:

 1. aktualny wyciąg z ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie lub wskazanie Monitora Sadowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono prawomocne postanowienie sądu okręgowego o wpisie do ewidencji partii politycznej;
 2. statut partii;
 3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

18. ORGANIZACJE SPOŁECZNE, ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO:

 1. statut organizacji lub w przypadku ogłoszenia statutu w Dzienniku Ustaw bądź Monitorze Polskim wskazanie jego daty, numeru i pozycji, (jeżeli z wnioskiem o otwarcie rachunku występuje jednostka wchodząca w skład jednostki nadrzędnej, składa statut jednostki nadrzędnej, z którego powinna wynikać jej przynależność do organizacji oraz fakt, że może samodzielnie otworzyć rachunek),
 2. odpis z rejestru lub ewidencji bądź odpowiednie zezwolenie, jeżeli takie jest niezbędne (wymagane przepisami prawa) do utworzenia danej organizacji;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, (o ile dane te nie wynikają z rejestru).

19. ZWIĄZKI ZAWODOWE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW (ZWIĄZKÓW, FEDERACJI, KONFEDERACJI):

 1. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszcza się również wydruk elektroniczny. W takim przypadku należy dokonać weryfikacji danych na stronie https://ems.ms.gov.pl/);
 2. statut potwierdzony przez sąd za zgodność z przepisami prawa;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;
 4. w przypadku zakładowych organizacji związkowych wchodzących w skład ogólnokrajowych organizacji związkowych – poświadczenie jednostki nadrzędnej na karcie wzorów podpisów o upoważnieniu osób do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, potwierdzone przez Bank prowadzący rachunek bieżący jednostki nadrzędnej.

20. BIURO POSELSKIE, SENATORSKIE:

 1. odpowiednio legitymacja poselska, legitymacja senatorska;
 2. dokumenty potwierdzające utworzenie biura poselskiego, senatorskiego;
 3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

21. KOMITETY WYBORCZE ZAKŁADANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011R. KODEKS WYBORCZY (DZ. U. 2011R.NR 21 POZ. 112) :

 1. W WYBORACH DO SEJMU I SENATU ORAZ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MOGĄ BYĆ TWORZONE KOMITETY WYBORCZE DANEJ PARTII POLITYCZNEJ, KOALICYJNE KOMITETY WYBORCZE KILKU PARTII POLITYCZNYCH I KOMITETY WYBORCÓW:
  • a) oryginał** - do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika placówki sprzedażowej lub notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zawiadomienia komitetu wyborczego, złożonego do właściwego organu wyborczego,
  • b) oryginały** (do wglądu i potwierdzenia za zgodność przez pracownika placówki sprzedażowej) lub notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów załączonych do powyższego zawiadomienia,, tj.
   • oświadczenia o powołaniu pełnomocników wyborczego i finansowego, wraz z danymi osobowymi tych pełnomocników (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)
   • uwierzytelnionego odpisu/ów z ewidencji partii politycznych,
   • wyciągu ze statutu/ów partii politycznej wskazującego, który organ jest uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz,
   • tekst umowy o zawiązaniu koalicji w przypadku Koalicyjnego komitetu wyborczego.
  • c) oryginał - do wglądu i potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika placówki sprzedażowej lub notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię postanowienia właściwego organu wyborczego o przyjęciu przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu,
  • d) zaświadczenia o nadaniu REGON i NIP mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.
 2. WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU WINIEN BYĆ PODPISANY ŁĄCZNIE – PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO I PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO. ZA ZOBOWIĄZANIA KOMITETU WYBORCZEGO ODPOWIADA PEŁNOMOCNIK FINANSOWY. BEZ ZGODY PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO, KOMITET WYBORCZY NIE MOŻE ZACIĄGAĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ.

22. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ISTNIEJĄCE PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 17 MAJA 1989R. O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RP (JEDN.TEKST DZ.U. 2013R. POZ.1169):

 1. aktualny wyciąg z wykazu jednostek kościelnych i duchowieństwa (schematyzmu diecezjalnego) lub ankiety statystycznej zakonu (prowincji zakonnej) lub decyzja właściwego organu administracji o niezgłoszeniu zastrzeżeń przeciwko utworzeniu parafii,
 2. nominacje lub powołania przez władzę kościelną osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

23. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO POWSTAŁE PO DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY WYMIENIONEJ W PKT. 22.

 1. odpis powiadomienia właściwego organu administracji państwowej o ich utworzeniu przez władzę kościelną z umieszczonym na nim potwierdzeniem odbioru lub pismo ze wskazaniem numeru, pozycji i daty Dziennika Ustaw – w przypadku gdy jednostka ta uzyskała osobowości prawną w drodze rozporządzenia Prezesa rady Ministrów;
 2. nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki;
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

24. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POZOSTAŁYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH:

 1. aktualny wyciąg z rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonego przez Urząd Rady Ministrów lub organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego;
 2. nominacje lub powołania przez władze kościelne osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki.

25. STOWARZYSZENIA KATOLICKIE:

 1. aktualny wyciąg z rejestru stowarzyszeń;
 2. statut;
 3. nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia,

26. SZKOLNICTWO

 1. PAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
  1. wskazanie ustawy o utworzeniu czelni,
  2. statut uczelni,
  3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 2. NIEPAŃSTWOWE WYŻSZE UCZELNIE:
  1. odpis z rejestru uczelni niepaństwowych prowadzonego przez ministra edukacji narodowej,
  2. statut uczelni,
  3. uchwała właściwego organu jednostki o powołaniu osób uprawnionych do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 3. SZKOŁY PUBLICZNE:
  1. akt założycielski, do którego dołączony powinien być statut oraz potwierdzenie jego przesłania właściwemu kuratorowi oświaty,
  2. w przypadku szkoły publicznej zakładanej przez osobę fizyczną lub prawną – zezwolenie właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół artystycznych – ministra właściwego do spraw kultury,
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych.
 4. SZKOŁY NIEPUBLICZNE:
  1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek,
  2. statut szkoły,
  3. dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  4. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

27. SPÓŁKI WODNE:

 1. statut spółki;
 2. uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd spółki (oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona – pełnomocnik);
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego.

28. W PRZYPADKU ZWIĄZKÓW SPÓŁEK WODNYCH:

 1. decyzja wojewody o powołaniu związku;
 2. statut związku;
 3. uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Zarząd związku (oświadczenie w zakresie praw majątkowych jak w przypadku spółek wodnych).

29. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE:

 1. dokument potwierdzający powołanie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz sposób jej reprezentowania, tj.:
  1. umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokali (wymagana forma aktu notarialnego) - jeżeli Zarząd został ustanowiony w tej umowie, lub
  2. umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną, lub
  3. uchwała o wyborze/zmianie Zarządu i sposobie zarządzania nieruchomością wspólną o ile Zarząd jest wybierany spośród członków Wspólnoty (zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną następuje na podstawie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej w formie aktu notarialnego).
 2. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o wyborze Banku przeprowadzającego rozliczenia pieniężne – dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych o liczbie lokali nie większej niż 7;
 3. uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej o sposobie dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się rachunkach rozliczeniowych w Banku – fakultatywnie;
 4. pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, w tym do dysponowania rachunkiem bez ograniczeń;
 5. inne uzgodnione dokumenty.

30. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 1. statut lub wyciąg ze statutu;
 2. regulamin organizacyjny gminy, która określa organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy w drodze zarządzenia, w tym sposób prowadzenia spraw gminy w przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta;
 3. dokumenty o wyborze organu wykonawczego JST;
 4. uchwałę o powołaniu skarbnika/głównego księgowego, potwierdzającą umocowanie przez radę/sejmik, skarbnika/głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego, między innymi do czynności, która jest kontrasygnata;
  1. oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą,
  2. oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

PONADTO WNIOSKODAWCA WINIEN DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ:

 1. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON (opcjonalnie);
 2. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
 3. inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
 4. W przypadku zmiany w składzie organu reprezentującego dany podmiot - oprócz uchwały - należy dostarczyć wniosek do KRS potwierdzający rozpoczęcie procedury zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców.

* Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki.

** Przez oryginał można rozumieć egzemplarz zawiadomienia i załączników złożonych przez Komitet z potwierdzeniem przyjęcia przez PKW lub komisarza wyborczego będący aktach Komitetu wyborczego

1 Data złożenia wniosku w Sądzie nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty zawarcia umowy spółki.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www