Reklamacje

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ ZGŁOSZEŃ O TRANSAKCJACH NIEAUTORYZOWANYCH W MEANDER BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZYŻANOWICACH

NAZWA BANKU

Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 12
47-450 Krzyżanowice
adres mailowy: info@meanderbank.pl,
strona internetowa: www.meanderbank.pl

DANE KONTAKTOWE

W sprawach skarg i reklamacji przyjmują pracownicy obsługi Klienta - w godzinach pracy Banku:

 1. Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach - Centrala
  ul. Tworkowska 12
  47-450 Krzyżanowice
  tel. (32) 419 40 11
 2. Punkt Kasowy w Tworkowie
  ul. Główna 48
  47-451 Tworków
  tel. (32) 419 62 19
 3. Punkt Kasowy w Chałupkach
  ul. Raciborska 83
  47-460 Chałupki
  tel. (32) 419 32 81
 4. Punkt Kasowy w Raciborzu
  ul. Częstochowska 8
  47-400 Racibórz

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W MEANDER BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZYŻANOWICACH

Klient w Meander Bank Spółdzielczy w Krzyżanowicach będący konsumentem jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient powinien zgłosić reklamację do Banku niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Bank rozpatruje reklamacje złożone przez Klientów Banku lub osoby działające w ich imieniu:
  • 1) w przypadku Klientów indywidualnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 13 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów konsumenckich w terminie nie późniejszym niż 6/10lat* od dnia zaistnienia zdarzenia. *Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat - dla spłat dokonanych po tej dacie.
   3. transakcji na instrumentach finansowych w terminie nie późniejszym niż 6 lat od dnia zaistnienia zdarzenia
   4. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
  • 2) w przypadku Klientów instytucjonalnych w zakresie:
   1. transakcji płatniczych w terminie nie późniejszym niż 1 miesiąc od dnia zaistnienia zdarzenia,
   2. kredytów w terminie nie późniejszym niż 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia,
   3. roszczeń związanych z prowadzonym rachunkiem bankowym oraz pozostałych typów skarg lub reklamacji w terminie nie późniejszym niż 2 lata od dnia zaistnienia zdarzenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzeniem reklamacji.
 3. Klient może złożyć reklamację w następującej formie:
  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku:
   ul. Tworkowska 12, 47-450 Krzyżanowice
  • telefonicznie lub pocztą elektroniczną (Tel. (32) 419 40 11, email: info@meanderbank.pl lub na skrzynkę ePUAP – wymagany jest podpis elektroniczny);
  • pisemnie lub ustnie w każdej placówce Banku, w godzinach przyjmowania klientów.
 4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.
 5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.
 6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie:
  • 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  • 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
  • 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez osobą niebędącą Klientem Banku.

  W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i ww. terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego termin udzielenia odpowiedzi.

 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  • 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
  • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej oraz reklamacji otrzymanych od osoby niebędącej Klientem Banku.
 8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, wskazanego w ust. 6, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
 9. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.
 10. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.
 11. Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację, Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:
  1. odwołania się do Zarządu Banku w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację;
  2. zwrócenia się do Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta), adres strony internetowej: www.uokik.gov.pl;
  3. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: www.zbp.pl;
  4. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną) , adres strony internetowej:www.rf.gov.pl;
  5. wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną), adres strony internetowej:www.knf.gov.pl/dla konsumenta/sad polubowny;
  6. wystąpienia z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego tj. Sądu Rejonowego w Raciborzu.
 12. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

INFORMACJA O ZASADACH SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ O TRANSAKCJACH NIEAUTORYZOWANYCH W MEANDER BANK SPÓŁDZIELCZY W KRZYŻANOWICACH

 1. Klient Meander Banku, (ma prawo do złożenia zgłoszenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, które Bank jest zobowiązany rozpatrzyć zgodnie zasadami określonymi w art. 46 Ustawy o Usługach Płatniczych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1075.)
 2. Klient może złożyć zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej w następującej formie:
  1. pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 47-450 Krzyżanowice, ul. Tworkowska 12;
  2. telefonicznie za pośrednictwem Infolinii, faksem, pocztą elektroniczną (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku);
  3. pisemnie lub ustnie w placówce Banku, przy czym przyjęcie zgłoszenia w formie ustnej wymaga potwierdzenia jej złożenia na formularzu zgłoszenia transakcji nieuprawnionej.
 3. Klient powinien złożyć w Banku zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Zgłoszenie takie musi zawierać:
  1. numer rachunku lub numer karty związanej z nieautoryzowaną transakcją;
  2. imię i nazwisko Posiadacza rachunku/ Użytkownika/ Użytkownika karty;
  3. datę dokonania transakcji płatniczej;
  4. oryginalną kwotę transakcji płatniczej;
  5. nazwę akceptanta lub bankomatu w przypadku transakcji dokonywanych kartą debetową;
  6. wskazanie powodu złożenia zgłoszenia;
  7. potwierdzenie czy Użytkownik/Użytkownik karty był w posiadaniu karty w chwili realizacji transakcji płatniczej, której dotyczy zgłoszenie;
  8. potwierdzenie czy transakcja na rachunku płatniczym była wykonana z należącego do Posiadacza/ Użytkownika karty urządzenia umożliwiającego dokonanie tej transakcji.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Bank wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, Bank niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, to jest najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego, z wyjątkiem przypadku, w którym Bank ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, przywraca obciążony rachunek Klienta do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała ona miejsca.
 5. Bank udziela odpowiedzi na zgłoszenie wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego.
 6. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Formularz Zgłoszenia Reklamacji w pliku PDF -  pobierz tutaj.

Zgłoszenie Reklamacji Karty w pliku PDF -  pobierz tutaj.

Zgłoszenie Reklamacji Nieautoryzowanej Transakcji Płatniczej w pliku PDF -  pobierz tutaj.

POBIERZ APLIKACJĘ

Miej dostęp do konta kiedy chcesz z aplikacją MeanderBank dostępną na systemy Android i iOS

ikona app store ikona google play
projektowanie stron www